Nazad na početnu

Savjet za regulaciju saobraćaja

a)   Djelokrug rada:    

Savjet za regulaciju saobraćaja:

–          stalno   prati     stanje    saobraćaja   u  Općini, kako u kretanju tako i u mirovanju,

–          prati provođenje propisa u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima radi predlaganja mjera za veću bezbjednost saobraćaja na području grada i Općine Velika Kladuša,

–          predlaže mjere za unapređenje opće bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Općine Velika Kladuša, a posebno na gradskim ulicama,

–          ostvaruje potrebnu saradnju s ciljem potpune koordinacije rada svih organa i organizacija koje se bave prevozom i prvenstveno učestvuju u saobraćajnim djelatnostima,

–          predlaže nadležnim organima donošenje odluka o uređenju režima saobraćaja u naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,

–          predlaže nadležnim organima donošenje odluka za propisivanje zabrana, ograničenja i obaveza radi bezbijednosti saobraćaja u gradu i naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,

–          razmatra na zahtjev Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i drugih nadležnih organa, akte organizacija i preduzeća koje usvaja i potvrđuje Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša,

–          daje stručna mišljenja na materijale koje razmatra Općinsko vijeće iz oblasti saobraćaja na području Općine Velika Kladuša,

–          učestvuje u pripremi programa, elaborata, informacija i projekata regulacije saobraćaja u gradu i na području Općine Velika Kladuša, te predlaže mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja,

–          organizuje saobraćajno-vaspitne akcije (edukacija) i manifestacije u oblasti saobraćajne preventive,

–          organizira izdavanje i rasturanje vaspitnih publikacija i brošura,

–          razmatra i daje mišljenja, na zahtjev nadležnih organa ili po vlastitoj inicijativi, na nacrte zakona i drugih propisa kojima se regulišu pitanja od značaja za sigurnost saobraćaja

–          daje mišljenja i prijedloge o mjerama za tehničko unapređenje saobraćaja,

–          sarađuje sa organizacijama koje se bave informisanjem s ciljem blagovremenog, potpunog i objektivnog obavještavanja javnosti o mjerama za unapređenje sigurnosti saobraćaja na putevima,

–          vrši i druge aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbjednosti saobraćaja na putevima.

b)    Članovi Savjeta:

  1. Sulejman Silić, predsjednik Savjeta
  2. Elvira Abdić Jelenović zamjenica
  3. Dževad Duraković
  4. Bajro Hušidić
  5. Ibrahim Kajtezović
  6. Ismet Jušić
  7. Sabina Cerović-Duraković
  8. Dženan Kaldžija
  9. Armin Okanović
  10. Sanda Šertović