Nazad na početnu

Komisija za Statut i propise

a)   Djelokrug rada:

Komisija za Statut i propise:

–         prati provođenje Statuta,

–         razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta,

–         ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta,

–         provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave,

–         razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu,

–         utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća,

–         utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

 

Prijedlozi ove Komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune odluke ili drugog općeg akta unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta.

 

b)    Članovi Komisije:

  1. Senad Okanović, predsjednik
  2. Refika Purić, zamjenica
  3. Braco Kordić, član
  4. Haris Medić, član
  5. Enver Munjaković, član
  6. Rifet Šakinović, član
  7. Husein Delić, član