Nazad na početnu

Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajdenice, komunalne poslove i ekologiju

a)   Djelokrug rada:

Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju:

–    razmatra prostorno-plansku dokumentaciju koju donosi Vijeće, kao i programe stambene, poslovne i druge izgradnje,

–    razmatra i daje primjedbe, mišljenja i sugestije o nacrtima  zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada ove Komisije,

–    prati stanje u oblasti prostornog planiranja na području Općine i u saradnji sa nadležnom službom za upravu daje prijedloge Vijeću za razvoj i unapređenje ove oblasti,

–    prati ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu utvrđenih Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom, statutom i drugim propisima,

–    razmatra pitanja od značaja za razvoj mjesne samouprave,

–    podstiče saradnju mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa za građane,

–    razmatra odluke i druge akte mjesnih zajednica iz nadležnosti Vijeća, kao i izvještaje i programe rada mjesnih zajednica,

–    prati i analizira stanje o uslovima stanovanja i uređenja građevinskog zemljišta, a posebno izgrađenosti lokalne infrastrukture (lokalnih cesta, puteva, lokalnih mostova, objekata za snabdijevanje pitkom vodom, održavanje komunalne higijene, distribucije i održavanja lokalne električne mreže),

–    prati i analizira  stanje čistoće javnih površina, održavanje parkova, igrališta, odvoz i deponovanje otpada,

–    razmatra inicijative za osnivanje javnih preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti,

–    dostavlja Općinskom vijeću informacije o stanju u ovoj oblasti i predlaže mjere za poboljšanje stanja,

–    prati stanje i probleme od značaja za zdravu čovjekovu sredinu i estetsko uređenje Općine, a posebno: urbani razvoj Općine, stanje industrijske tehnologije, komunalne higijene, očuvanje ekološke ravnoteže i zaštite okoliša, razvoj turizma, očuvanje zelenila, nasada, izvorišta i predlaže mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

 

 b)    Članovi Komisije:

  1. Elvira Abdić Jelenović, predsjednica
  2. Refika Purić, zamjenica
  3. Emir Delić
  4. Ismet Gračanin
  5. Amil Ćehić