Nazad na početnu

Komisija za pitanja mladih

a)   Djelokrug rada:

Komisija za pitanja mladih:

–       utvrđuje osnovne principe koordinacije aktivnosti svih subjekata od značaja za promociju i zaštitu uloge i pozicije mladih Općine Velika Kladuša u cilju poboljšanja njihovih uvjeta života,

–       prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mjere za djelovanje Općinskog organa uprave i nadležnih službi u ovoj oblasti,

–       predlaže programe kreativnog angažiranja mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,

–       vodi brigu o ostvarivanju prava djece i mladih,

–       organizuje seminare radi edukacije mladih,

–       organizuje tradicionalne proslave,

–       razmatra inicijative mladih i predlaže ih Općinskom vijeću,

–       radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih oblika toksikomanije, te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnim djelovanjem među mladima,

–       ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih,

–       razmatra i daje mišljenje, primjedbe i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada Komisije,

–       vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

b)    Članovi Komisije:

  1. Matilda Čelebić, predsjednica   
  2. Nasiha Mustedanagić, zamjenica
  3. Senata Galijašević
  4. Amir Ćufurović
  5. Džanana Šabić