Nazad na početnu

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

a)   Djelokrug rada:

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova razmatra pitanja koja se odnose na:

–       osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,

–       razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu,

–       prijedloge koje dostave građani, uz obavještavanje podnosioca o ishodu,

–       peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim odlukama,

–       ravnopravnost spolova, posebno u vezi sa unapređenjem statusa žena,

razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena

b)    Članovi Komisije:

  1. Senhida Murtić, predsjednica
  2. Sabahudin Omeragić
  3. Jasminka Mujkić, zamjenica
  4. Damir Čaušević
  5. Indira Mehić