Nazad na početnu

Komisija za izbor i imenovanja

a)   Djelokrug rada:

Komisija za izbor i imenovanja razmatra pitanja koja se odnose na:

–        vođenje kandidacionog postupka,

–        utvrđivanje prijedloga za izbore, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Vijeća,

–        sarađuje sa klubovima vijećnika, pribavlja njihova mišljenja i stavove vezano za izbore, imenovanja i razješenja iz nadležnosti Vijeća,

–        predlaže Vijeću donošenje akata kojima se regulišu plaće, naknade i druga prava izabranih zvaničnika Općine, kao i naknade za vršenje funkcije vijećnika, radnih tijela Vijeća i drugih organa,

–        razmatra statusna pitanja i predlaže rješenja o pitanjima radno-pravnog statusa izabranih zvaničnika,

–        vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom Vijeća.

b)    Članovi Komisije:

  1. Elvira Abdić Jelenović, predsjednica
  2. Refika Purić
  3. Rifeta Delić