Nazad na početnu

Radna tijela Općinskog vijeća

Općinsko vijeće osniva stalna  i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

–          Komisija za Statut i propise,

–          Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem,

–          Komisija za izbor i imenovanja,

–          Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova,

–          Komisija za pitanja mladih,

–          Komisija za obrazovanje, kulturu i sport,

–          Komisija za žalbe,

–          Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge,

–          Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja,

–          Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta,

–          Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja,

–          Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju,

–          Etički odbor,

–          Savjet za regulaciju saobraćaja.

 

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, odnosno, radi izrade prijedloga pojedinih akata (savjeti, odbori, radne grupe i komisije).

a)   Nadležnosti:

Stalna radna tijela Općinskog vijeća razmatraju nacrte i prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća i o kojima daju mišljenja i prijedloge.

Radna tijela Vijeća daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im aktom Vijeća data u neposrednu nadležnost.

Radna tijela Vijeća svoj rad organiziraju na osnovu godišnjeg programa rada radnog tijela na koji saglasnost daje Vijeće.

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvrđuje posebnim aktom Vijeća.

Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određen broj članova.

U radno tijelo Vijeća mogu se imenovati i pojedini naučni, stručni ili javni radnici (vanjski članovi) čiji broj je u pravilu manji od broja članova radnog tijela koji se biraju iz reda Vijećnika.

Predsjednika radnog tijela biraju članovi radnog tijela na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Radna tijela obrazuju se prema stranačkom sastavu Vijeća u najvećoj mogućoj mjeri, osim  Etičkog odbora i Savjeta za regulaciju saobraćaja čiji sastav je utvrđen posebnim propisima.

Prijedloge za članove radnih tijela podnosi Komisija za izbor i imenovanja, uz prethodnu konsultaciju sa klubovima