Nazad na početnu

Nadležnosti općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana i organ lokalne samouprave Općine Velika Kladuša, izabaran demokratskim putem, na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na način i po postupku određenom zakonom.

Općinsko vijeće broji 28 vijećnika.

Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Velika Kladuša.

Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjedavajuće/-g i zamjenika predsjedavajuće/-g Općinskog vijeća, na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina izabranih općinskih vijećnika.

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

 1. Priprema i donosi Statut Općine, dvotrećinskom većinom glasova;
 2. Donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, kao i odluku o privremenom financiranju, u skladu sa zakonom;
 3. Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući i zoniranje;
 4. Donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine, u skladu sa zakonom;
 5. Donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 6. Donosi odluke o zaduživanju Općine;
 7. Donosi programe o uređenju građevinskog zemljišta;
 8. Donosi plan korištenja javnih površina;
 9. Donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave, odnosno o mreži i organizaciji mjesnih zajednica i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 10. Donosi odluke o članstvu Općine u organizaciji općina i gradova i o udruživanju u savez i organizacije;
 11. Donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 12. Donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine;
 13. Bira i razrješava predsjedavajuću/-eg i zamjenika predsjedavajuće/-g Općinskog vijeća;
 14. Donosi odluku o prihvaćanju incijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i provodi postupak;
 15. Osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove;
 16. Imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama;
 17. Donosi poslovnik o svom radu;
 18. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Rad Općinskog vijeća je javan. Izuzetno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.