Zahvaljujući izuzetnim prirodnim ljepotama, bogatstvu šuma, rijeka i blizine turističkih vrijednosti susjednih općina R Hrvatske i Unsko-sanskog kantona, može se slobodno reći da su turistički potencijali općine Velika Kladuša vrlo veliki. Područje općine posjeduje rijetke, vrlo vrijedne i zanimljive ostatke kulturno-historijske i arhitektonske baštine, koje imaju značajne znanstvene, obrazovne, kulturno-estetske, turističke i ekonomske vrijednosti. Tu se prije svega misli na lokalitete starih gradova: Velika Kladuša, Podzvizd, Vrnograč i Todorovo, čije zidine čuvaju tajne burne prošlosti. Stari grad Velika Kladuša je revitaliziran i moderniziran u hotelsko-ugostiteljsko turistički kompleks. U sastavu istoga je turističko selo „Mejdan“ koje se sastoji od 16 osnovnih objekata koji zajedno formiraju sliku krajiškog sela, čija je arhitektura pronašla inspiraciju u tradicionalnoj krajiškoj kući.

Prirodne ljepote naše općine još uvijek su dobro sačuvane, a posebni uvjeti postoje za lovni turizam (pernata divljač), ribolov, izlete i šetnje po kestenovim šumama koje su jedinstvene za ovaj dio BiH. Od prirodnih ljepota potrebno je istaknuti neistraženu pećinu Hukavica, pećine u Podzvizdu i Kudićima. Također, važno je istaći preduvjete za razvoj seoskog i agroturizma, cikloturizma kao i tradicionalne manifestacije.

Bogata historija ostavila je iza sebe mnoge vrijednosti na kojima se može temeljiti turizam i turistička ponuda:

PRAHISTORIJSKO doba, pronađeni su predmeti od kamena, gline i bronce – posude, oruđe, oružje i nakit na nekoliko lokacija na području općine.

RIMSKO doba – ostaci vojničke naseobine i rimskog puta koji je povezivao jadransko primorje i panoniju. Najvrijedniji nalazi iz ovog perioda su opeke od kojih je posebno značajna opeka sa pečatom XIV rimske legije Gemina, jedna duboko nažljebljena ogrijevna cijev, zidovi od opeke i dr.

SREDNJOVJEKOVNO doba uglavnom karakterišu crkvine, srednjovjekovni gradovi – burgovi koji su za vrijeme turske uprave dograđivani, odnosno prilagođavani za vlastitu obranu. Smješteni su na uzvišenim lokacijama – brežuljcima i većina je teže pristupačna. U srednjovjekovnim gradovima Todorovo i Velika Kladuša pronađeni su ulomci keramike, majolike, stakla, topovske kugle od kamena i željeza, željezna uzengija. Stari grad Velika Kladuša podignut u 13 stoljeću, pripadao je knezovima Blagajskim, kasnije Frankopanima i drugim.

Najvrijedniji nalaz materijalne kulture sa područja općine Velika Kladuša je ZLATNA NAUŠNICA oblika obrnute piramide.

OTOMANSKI period je značajan po tradicionalnim islamskim vjerskim objektima – džamijama. Džamije arhitetonski pripadaju grupi sjeverno – balkanskih oblika karakterističnih za granična područja prema Srednjoj Europi gdje dominira Alpski utjecaj sa strmim velikim krovovima i gradnje u drvetu. Po tradiciji svaka od džamija ima pripadajuće mezarluke sa nišanima historijski poznatih ličnosti i vrijednih umjetničkih oblika. Posebno su značajni nišani nazvani „krajputaši“.

AUSTROUGARSKA UPRAVA ostavila je bitne tragove posebno u građevinarstvu i urbanističkoj djelatnosti – trgovište sa urbano uređenim gradom, puteve, osnovne škole i administrativne zgrade.

Pored navedenog, na području općine nalaze se stare pravoslavne crkve, spomen obilježja iz Narodnooslobodilačkog rata i socijalne revolucije, te ostali objekti narodnog stvaralaštva kao što su stare bosanske kuće i mlinice na rijeci Kladušnici.

Od smještajnih kapaciteta koji su trenutno u funkciji, pored restorana, kafića, motela i hotela, posebno se treba istaknuti Hotelsko-ugostiteljsko turistički kompleks (HUTK) „Stari grad“ koji predstavlja nezaobilaznu destinaciju prilikom posjete općini Velika Kladuša. Osim smještajnih kapaciteta HUTK „Stari grad“, isti se nalaze u hotelu „Konak“, te restoranu „Napoleon“.

Pored navedenog, značajnu pažnju u kreiranju turističke ponude treba posvetiti stvaranju turističkih brendova vezanih za lik i djelo epskih narodnih junaka Muje Hrnjice i Tale Ličanina, etnozbirke sa originalnim nalazima i izradom replika pojedinih kulturno-historijskih predmeta, te brenda općine Velika Kladuša pod nazivom „Na Kapiji Bosne“.