Konkurs za izbor direktora JP „RTV Velika Kladuša“ d.o.o. Velika Kladuša

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o.  Velika Kladuša  broj: 01-43/2018 donesene na  I  sjednici održanoj  16.02.2018. godine a u Skladu sa odrebama člana 27. i 28. Statuta JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o.  Velika Kladuša raspisuje se:

 

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JP “RADIO TELEVIZIJA VELIKA KLADUŠA” d.o.o.  VELIKA KLADUŠA

 

I

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o.  Velika Kladuša:

 1. DIREKTOR ……………………………………………………………………… 1 IZVRŠILAC

 

II

Direktor JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o.  Velika Kladuša obavlja poslove glavnog menadžera društva i u skladu s tim obavlja sve poslove predviđene Zakonom, Statutom, Odlukom o osnivanju i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koje regulišu ovu oblast.

 

III

KANDIDAT TREBA ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere
 • da nije na rukovodnom mjestu u političkoj stranci u smislu člana 12 Zakona o javnim preduzećima FBiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

IV

POSEBNI USLOVI

 • Da posjeduje Visoku stručnu spremu ekonomskog, pravnog ili pedagoškog smjera
 • Da ima najmanje 4 godine radnog iskustva u struci
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • Aktivno znanje rada na računaru

 

V

UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma)
 • uvjerenje o državljastvu
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa

 

VI

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

 

VII

Prijave sa dokumenatacijom slati na adresu Ul.  Ibrahima Mržljaka  30 Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora».

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.