JAVNO OBAVJEŠTENJE za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Kladuša u 2015. godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

Općinsko vijeće

– Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja –

 

Broj: 01-05-455/14

Velika Kladuša, 29.12.2014. godine

           Na osnovu člana 17. stav 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Velika Kladuša («Službeni glasnik  Općine Velika Kladuša», broj: 5/07), Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša,  povodom 23. februara, Dana Općine,

 RASPISUJE JAVNO OBAVJEŠTENJE

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine

Velika Kladuša u 2015. godini

 
– POČASNI GRAĐANIN OPĆINE VELIKA KLADUŠA, (dodjeljuje se isključivo licima koja nemaju prebivalište na području Općine Velika Kladuša),
– FEBRUARSKA NAGRADA OPĆINE VELIKA KLADUŠA, (dodjeljuje se isključivo fizičkim licima),
– PLAKETA OPĆINE VELIKA KLADUŠA, (dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima) i
– ZAHVALNICA OPĆINE VELIKA KLADUŠA, (dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima)

 

  1. KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZANJA

 

  1. a) za fizičke osobe

 

          – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim,  humanitarnim,  privrednim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos u razvoju Općine Velika Kladuša i ostvarili izuzetne rezultate i trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvoja  pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda Općine na području Kantona, F BiH i države BiH, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu,

          – da se radi o pojedincima koji  u svojoj radnoj i životnoj sredini  uživaju ugled dobrog komšije,  primjerenog djelatnika i stručnjaka, te poštenog i vrijednog čovjeka.

 

  1. b) za pravne osobe

 

          – da su u periodu koji prethodi dodjeli priznanja ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom, kulturnom, naučnom, sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku Općine Velika Kladuša i na taj način dale  konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu Općine.

  

  1. NAČIN PREDLAGANJA I SASTAVNI DIJELOVI OBRAZLOŽENJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

          – Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika Kladuša imaju: vijećnici Općinskog vijeća, građani, državni organi, mjesne zajednice i druge institucije, javne ustanove, javna i druga preduzeća, udruženja građana, političke stranke i druga  fizička i pravna lica.

– Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Velika Kladuša podnosi se Komisiji za  odlikovanja i druga javna priznanja Općine Velika Kladuša.

          – Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i treba sadržavati potrebnu dokumentaciju.

          – U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši  organ upravljanja, odnosno  najviši organ predlagača.

 

          – Prijedlog za dodjelu javnih priznanja, pojedincu (fizičkom licu)  obavezno sadrži:

          Osobne podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta i radnog mjesta, mjesto i datum rođenja,  najvišu završenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog  mjesta i poslodavca) , kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog kojih  se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata koje je kandidat obnašao ili obnaša, popis i godine  dodjeljivanja drugih javnih priznanja i nagrada koje je  kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge  podnošenja prijedloga.

          Obrazloženju prijedloga obavezno se prilaže i eventualni popis naučnih, stručnih ili  drugih radova sa kopijom  naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno kopije odluka o dodjeli ranije dobijenih javnih priznanja i nagrada.

 

          – Prijedlog za dodjelu javnih priznanja pravnim licima obavezno sadrži:

Podatke o predloženom pravnom licu (naziv, registarski broj, adresu, datum osnivanja, djelatnost, osobe ovlaštene za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih), prikaz razvoja, ukupnog djelovanja, rada i  dostignuća pravnog lica, iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže sa njihovom ocjenom, te popis i godine dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada koje je pravno lice primilo u ranijem periodu.

          Obrazloženju se prilaže kopija odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada iz ranijeg perioda.

          Za javna priznanja ne mogu se predlagati dužnosnici Općine Velika Kladuša za vrijeme trajanja mandata na koji su izabrani.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE I NAČIN DOSTAVLJANJA PISMENIH PRIJEDLOGA

 

  – pismeni prijedlozi se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog obavještenja, odnosno zaključno sa 29.01.2015. godine,

– prijedlozi se dostavljaju putem prijemne kancelarije Općine Velika Kladuša sa naznakom za «Komisiju za odlikovanja i druga javna priznanja».

 

 Predsjednik Komisije

Rasim Bajramović