Javni poziv OCD-a i NVO-a koje djeluju na području Općine Velika Kladuša za predaju prijedloga projekata u okviru Granta udruženjima iz budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. god.

Broj: 02-14-1315/15

Velika Kladuša, 14.05.2015. godine

 

Na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“ , broj: 12/11) i Odluke o financiranju i sufinanciranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/12), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI POZIV

organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama koje djeluju na području Općine Velika Kladuša za predaju prijedloga projekata u okviru Granta udruženjima iz budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu

 

Pozivaju se organizacije civilnog društva (OCD) nevladine organizacije (NVO) sa područja Općine Velika Kladuša da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa Odlukom o financiranju i sufinanciranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Velika Kladuša iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

 1. kultura i umjetnost,
 2. sport i rekreacija,
 3. obrazovanje,
 4. zdravstvo,
 5. socijalna zaštita i ljudska prava,
 6. okoliš i energetska efikasnost,
 7. lokalna zajednica i stambeni poslovi,
 8. gender,
 9. mladi i volonterizam,
 10. religija,
 11. poslovni i financijski sektor.
Iznos sredstava za finansiranje projekata u 2015. godini je 30.000,00 KM. Općina Velika Kladuša će odobrene projekte finansirati sa pojedinačnim iznosom sredstava od  1.000  KM  do 5.000 KM iz Budžeta za 2015. godinu: Grant 614324 – Tekući transfer udruženjima građana.
Općina Velika Kladuša zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja realizacije odobrenog projekta može biti od 2 do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora između Općine Velika Kladuša i izabrane OCD ili NVO.

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće na ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), a u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. OCD i NVO koje apliciraju sa projektima moraju zadovoljiti slijedeće uslove:

 • da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini;
 • da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine;
 • da svoje aktivnosti razvijaju na području Općine Velika Kladuša;
 • da su projekti namijenjeni građanima Općine Velika Kladuša;
 • da se projekti odnose na oblasti koje su definisane javnim pozivom;
 • da su organizacije koje ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke partije;
 • da su organizacije koje su od Općine dobile financijska sredstva po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz financijsku dokumentaciju.
Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za podnositelje projekta u okviru Javnog poziva koje, u sklopu prijavne dokumentacije na Javni poziv, mogu preuzeti u pisarnici Općine Velika Kladuša ili na službenoj web stranici Općine.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 15.05.2015. godine lično u pisarnici Općine Velika Kladuša, Ul. Hamdije Pozderca br.3, 77230 Velika Kladuša.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici Općine: www.velikakladusa.gov.ba.

 

Eventualna pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: vkladusa@bih.net.ba, sa naznakom za Javni poziv .

Pitanja se mogu postavljati do 07.06.2015. godine. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.

 

     PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa svom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu:

 

Općina Velika Kladuša

Prijemna kancelarija

Ul. Hamdije Pozderca 3

77 230 Velika Kladuša

Rok za predaju aplikacija je 14.06.2015. godine u 16:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije isteka zvaničnog roka.

 Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji budu prihvaćeni ili odbijeni, biće u pisanoj formi obavješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša, službenoj web stranici Općine Velika Kladuša i Radio televizije Velika Kladuša.

  

OPĆINSKI NAČELNIK:
Edin Behrić, mag.oec.

PRILOZI:

1.Projektni prijedlog_Aneks_1

2.Pregled_budzeta_i_plan_potrosnje_Aneks_2

3.Logicki okvir logicka matrica_Aneks_3

4.Plan aktivnosti i promocije_Aneks_4

5.Administrativni podaci o podnosiocu projekta_Aneks_5

6.Finansijski indetifikacionmi formular_Aneks_6

7.Izjava o podobnosti_Aneks_7

8.Lista za provjeru_Aneks_8

9. Smjernice za podnositelje i kriteriji za odabir

svi prilozi_ocd_nvo_15