JAVNI KONKURS za prijem volontera u Općini Velika Kladuša

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.05.2014. godine

Na osnovu člana 50., a u vezi sa članom 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.5/12) te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.7/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Velika Kladuša

 

Volonteri:
1. diplomirani pravnik, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 4 (četiri) izvršioca
2. diplomirani inženjer građevine, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja građevinske struke – 2 (dva) izvršioca
3. diplomirani inženjer arhitekture, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske struke – 1 (jedan) izvršilac
4. diplomirani socijalni radnik, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja struke socijalnog rada – 1 (jedan) izvršilac
5. diplomirani inženjer poljoprivrede, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja poljoprivredne struke -1(jedan)izvršilac
6. diplomirani inženjer geodezije, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja geodezijske struke -1 (jedan) izvršilac
7. diplomirani ekonomist, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke – 1 (jedan) izvršilac
8. diplomirani politolog – smjer lokalna samouprava i javna uprava, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja struke politolog – 1 (jedan) izvršilac

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema volontera u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Velika Kladuša za 2014.god., i to za poziciju:
1. diplomirani pravnik, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke
2. diplomirani inženjer građevine, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja građevinske struke
3. diplomirani inženjer arhitekture, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske struke
4. diplomirani socijalni radnik, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja struke socijalnog rada
5. diplomirani inženjer poljoprivrede, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja poljoprivredne struke
6. diplomirani inženjer geodezije, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja geodezijske struke
7. diplomirani ekonomist, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke
8. diplomirani politolog – smjer lokalna samouprava i javna uprava, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja struke politolog.

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci volontera trajat će jednu godinu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS – VII stepena stručne spreme ili prvog ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem volontera u Općini Velika Kladuša”
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo