JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.07.2014. godine

Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša

 

01. Stručni savjetnik za normativne poslove Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: radi na pripremi i izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća kao i izmjena i dopuna istih; izrađuje nacrte i prijedloge akata čiji su predlagači radna tijela Općinskog vijeća; u pismenoj formi daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima svih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonskim i drugim propisima, kao i Statutom Općine, a prije upućivanja tih akata u proceduru; radi na pripremi analiza, izvještaja, informacija za Općinsko vijeće; koordinira izradu i radi na pripremi i izradi Programa rada Općinskog vijeća, do kraja tekuće za narednu godinu, koordinira rad na izradi i učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu Općinskog vijeća; odgovoran je za pripremu i organizaciju sjednica Općinskog vijeća i sjednica radnih tijela Općinskog vijeća; odgovoran je za kompletiranje materijala za sjednice Općinskog vijeća i njihovu dostavu vijećnicima, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća; obrađuje i priprema materijale Općinskog vijeća za objavu u Službenom glasniku; odgovoran je za objavu Službenog glasnika najkasnije 15 (petnaest) dana po održanoj sjednici Općinskog vijeća; prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i pruža stručnu pomoć predsjedavajućem/predsjedavajućoj Općinskog vijeća u vođenju sjednica; odgovoran je za uređenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća i uvođenje u knjigu zapisnika Općinskog vijeća; vodi i čuva dokumentaciju o poslovima Općinskog vijeća i vodi arhivu Općinskog vijeća; učestvuje u radu radnih tijela Općinskog vijeća te daje stručna mišljenja, kada je to potrebno; na osnovu analiza potreba organizira i prema iskazanim potrebama provodi edukaciju vijećnika; surađuje sa institucijama koje organiziraju i provode edukaciju vijećnika; organizira prisustvo medija i građana sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli koji se odnose na rad Općinskog vijeća; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine; u obavljanju poslova neposredno surađuje sa predsjedavajućim/predsjedavajućom Općinskog vijeća; trebuje i raspoređuje kancelarijski i potrošni materijal za potrebe Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a po nalogu šefa službe i predsjedavajućeg/predsjedavajuće Općinskog vijeća; za svoj rad je odgovoran šefu službe i predsjedavajućem/predsjedavajućoj Općinskog vijeća.
02.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i rješava upravne stvari iz oblasti imovinsko-pravnih poslova; vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta radi građenja; vodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu; vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade; vodi postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja radi građenja; vodi postupak uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom; vodi postupak ustanovljavanja stvarnih služnosti na gradskom građevinskom zemljištu; vodi postupak privremenog zauzimanja gradskog građevinskog zemljišta i izdavanja dozvole vršenja pripremnih radnji za provođenje eksproprijacije građevina odnosno uređenja gradskog građevinskog zemljišta; vodi postupak sporazumnog određivanja naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište; vodi postupak utvrđivanja prestanka državnog vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom; izrađuje odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina; vodi postupak eksproprijacije nekretnina; vodi postupak poništenja pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji nekretnina; vodi usmene rasprave za sporazumno određivanje naknade vlasnicima za eksproprisane nekretnine; vodi postupak raspravljanja uzurpacije zemljišta u državnoj svojini; vodi postupak ispravke grešaka u katastarskom operatu; vodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama u postupku privatizacije; vrši poslove uzimanja jednostranih izjava o odricanju prava vlasništva na nepokretnosti u korist državnog vlasništva; vodi sve druge postupke oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; vodi postupak izvršenja rješenja i drugih akata donesenih u upravnom postupku; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu rukovodiocu službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša br.02-05-758/14 od 07.03.2014.god., i to:
za poziciju 01.
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
– položen ispit općeg znanja,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
za poziciju 02.
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
– položen ispit općeg znanja,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
4. dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Velika Kladuša -115/14”

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Po ovlaštenju direktora
S E K R E T A R

Zinka Salihagić, dipl.pravnik