Nazad na početnu

JU Centar za socijalni rad

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Velika Kladuša

Podaci o Ustanovi

Početkom davne 1963. godine u općini Velika Kladuša građani su svoja prava iz oblasti socijalne zaštite ostvarivali putem Službe socijalne zaštite koja je bila u okviru Općinskog organa uprave i imala je jednog referenta socijalne zaštite. Kako su potrebe za socijalnom zaštitom godinama bile sve izraženije tadašnji općinski organi uviđaju da je potrebno socijalnu zaštitu organizirati kao samostalnu djelatnost, tako je 1978. godine kupljena poslovna zgrada i osnovan SIZ za socijalnu i dječiju zaštitu Velika Kladuša. Razvojem socijalne zaštite kojeg je pratila odgovarajuća zakonska regulativa i razvojem privrede u Velikoj Kladuši, naročito Agrokomerca dolazi do većeg upošljavanja stručnog kadra, a samim tim i socijalna zaštita dolazi na veću razinu razvijenosti. SIZ za socijalnu i dječiju zaštitu se 1990. godine transformiše u Centar za

socijalni rad koji i danas egzistira kao JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Naziv ustanove JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša
Sjedište Ul. Cazinska br.3, Velika Kladuša 77 230
Telefon/fax 037/ 770-409, 037/775-065, 037/ 775-067
e-mail i web czsr@velikakladusa.ba

www.czsr-velikakladusa.ba

Identifikacijski broj 4263200890006
Direktor Ustanove Emira Veljačić, dipl.mng.u soc. politici i soc. zaštiti
Ime i prezime članova

privremenog Upravnog odbora

1.  Šaćir Beha  – predsjednik
2. Elmin Murtić – član
3. Sabaheta Bašić- član
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.10.2013.godine Jedanaest (11)


Normativni akti Ustanove

Normativni akti ove Ustanove su:

  1. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša;
  2. Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kalduša;
  3. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti uposlenih u JU Centara za socijalni rad Velika Kalduša;
  4. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša;
  5. Pravilnik o kućnom redu u JU Centar za socijalni rad velika Kladuša;

 

Poslovi Ustanove

U  okviru registrovane djelatnosti Ustanova obavljala slijedeće poslove :

–  primjenjuje i provodi oblike socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom, zaštite odgojno zanemarene i zapuštene djece, te učestvovala u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštite nadzora;

–  neposredno pruža usluge socijalnog rada i stručnu pomoć na eliminisanju uzroka i posljedica izazvanih stanjem socijalne potrebe, poremećenih bračnih i porodičnih odnosa i drugih oblika asocijalnog ponašanja;

–  vrši poslove organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom i drugim propisima;

–  rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava  iz svoje nadležnosti, a u skladu sa zakonom i drugim propisima;

–  vrši trebovanja i isplate  novčanih primanja za korisnike pojedinih oblika socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom, te naknade porodiljama;

–  reguliše zdravstvenu zaštitu određenim kategorijama u skladu sa zakonom i drugim propisima;

–  sanira poremećene bračne i porodične odnose;

–  vodi postupake u vezi sa kategorizacijom djece i omladine ometane u psihofizičkkom razvoju, njhovoj rehabilitaciji i osposobljavanju u nadležnim ustanovama;

–  vodi postupake u rješavanju alimentacionih zahtjeva iz inostranstva, a u skladu sa Konvncijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20. juna 1956.godine;

–  vrši poslove koji su Krivičnim zakonom FBiH i Zakonom o krivičnom postupku FBIH za maloljetne izvršioce krivičnih djela stavljeni u nadležnost organa starateljstva;

–  proučava pitanja i vrši stručne poslove koji zahtjevaju primjenu metoda upravnog, socijalnog, pedagoškog i drugog stručnog rada;

–  radi na suzbijanju prosijačenja, alkoholizma, narkomanije, prostitucije i drugih oblika asocijalnog ponašanja;

–  izvršva mjere pojačanog nadzora organa starateljstva prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela izrečene od strane nadležnog suda;

–  daje mišljenja i ukazuje na činjenice koje su od važnosti za donošenje pravične sudske odluke u postupku prema maloljetnicima;

–  saradnja sa kazneno popravnim ustanovama i zavodima u cilju zbrinjavanja porodice kada se nosilac domaćinstva nalazi na izdržavanju kazne;

–  prikuplja, sređiva i vodi evidenciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata, zaštiti porodice sa djecom, porodiljama i drugim vidovima usluga. Na traženje dostavlja podatke sa evidencije nadležnim organima i institucijama;

–  izdaje uvjerenja  iz svoje nadležnosti sa evidencije koju vodi ova Ustanova;

–  podonosi izveštaj o radu i finansijskom poslovanju;

–  donosi program rada, plan finansijskog poslovanja;

–  pruža savjetodavne usluge i stručnu pomoć pojedincu, porodici i grupama građana,

–  uspostavlja suradnju sa građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, humanitarnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, školama, pravosudnim i drugim organima i institucijama koji mogu doprinjeti unapređenju kvaliteta socijalnog rada;

–  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Iz navedenog se vidi da su nadležnosti Centra veoma kompleksne. Uz to Ustanovi se stalno  dodaju nove nadležnosti čak i koje nisu predviđene Zakonom, a to ne prati adekvatna materijalna i druga podrška nadležnih ministarstava u Vladi F BiH i u Vladi Unsko sankog kantona. Tako je Ustanova dovedena u situaciju da ne može adekvatno odgovoriti socijalnim potrebama građana niti može na odgovarajući način preventivno djelovati u pravcu smanjenja sociopatoloških pojava i pomoći porodici u provođenju njenih funkcija.

 

Kadrovska struktura

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša trenutno ima 11 (jedanaest) zaposlenika. Poslovi iz nadležnosti ove Ustanove raspoređeni su po referatima.

Svi zaposleni imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje i edukaciju u skladu sa Zakonom. Edukacija se odvija putem seminara, savjetovanja, simpozijima, okruglih stolova i na druge načine. Svi zaposleni, posebno stručni radnici imaju obavezu da prisustvuju svim navedenim i drugim oblicima edukacije i da se na taj način edukuju kako bi bili što bolje spremni za kvalitetno obavljanje poslova.

U JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na dan 31.12.2013.godine pregled popunjenih radni mjesta izgleda ovako:

 

R.broj

 

Naziv radnog mjesta

Pravilnikom predviđeni broj izvršilaca

Zaposleni broj izvršilaca sa 30.12.2013.

1.

Direktor

1

1

 2. Pravnik

2

2

 3. Socijalni radnik

5

3

 4. Edukator rehabilitator

1

0

 5. Psiholog

1

1

 6. Saradnik za socijalnu i zdravstvenu zaštitu

1

0

 7. Šef računovodstva

1

1

 8. Blagajnik

1

1

 9. Referent administrativnih poslova

1

1

 10. Vozač –domar

1

0

 11. Čistač –kuhar

1

1

U toku 2013 i početkom 2014.godine u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša dvije osobe obavljaju pripravnički staž.

PREGLED CJELOKUPNOG STANJA BROJA KORISNIKA

 

Prikaz korisnika – lica na evidenciji JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na dan 31.12.2013.godine izgledao je ovako:

R/br

Kategorija lica na evidenciji

Broj lica na evidenciji na dan 31.12.2013.godine

 1. Lica sa invaliditetom – neratni invalidi

571

 2. Stalna novčana pomoć

107

 3. Smještaj maloljetnih i punoljenih lica u hraniteljsku porodicu

9

 4. Smještaj maloljetnih i punoljenih lica u ustanovama socijalne zaštite

47

 5. Jednokratne novčane pomoći

477

 6. Civilne žrtve rata i članovi porodice civilne žrtve rata

567

 7. Zdravstvena zaštita

2.210

 8. Porodilje u radnom odnosu

55

 9. Porodilje van radnog odnosa

223

 10. Lica ometana u psihi-fizičkom radu – kategorizacija djece i omladine

2

 11. Nasilje u porodici

67

 12. Posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka

47

 13. Starateljstvo nad maloljetnim i punoljetnim licima

109

 14. Usvojenje

7

 15. Maloljetnička delikvencija

44

 16. Starateljstvo za poseban slučaj

42

UKUPNO:

4584