INTERNI OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.05.2014. godine

Na osnovu čl. 34. a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br.5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Velika Kladuša, objavljuje;

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Velika Kladuša

 

01. Stručni savjetnik za normativne poslove Općinskog vijeća – 1 ( jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – 1 ( jedan) izvršitelj
03. Viši stručni suradnik za pravne poslove u oblasti građenja – 2 ( dva) izvršitelja

01. Opis poslova: radi na pripremi i izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća kao i izmjena i dopuna istih; izrađuje nacrte i prijedloge akata čiji su predlagači radna tijela Općinskog vijeća; u pismenoj formi daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima svih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonskim i drugim propisima, kao i Statutom Općine, a prije upućivanja tih akata u proceduru; radi na pripremi analiza, izvještaja, informacija za Općinsko vijeće; koordinira izradu i radi na pripremi i izradi Programa rada Općinskog vijeća, do kraja tekuće za narednu godinu, koordinira rad na izradi i učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu Općinskog vijeća; odgovoran je za pripremu i organizaciju sjednica Općinskog vijeća i sjednica radnih tijela Općinskog vijeća; odgovoran je za kompletiranje materijala za sjednice Općinskog vijeća i njihovu dostavu vijećnicima, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća; obrađuje i priprema materijale Općinskog vijeća za objavu u Službenom glasniku; odgovoran je za objavu Službenog glasnika najkasnije 15 (petnaest) dana po održanoj sjednici Općinskog vijeća; prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i pruža stručnu pomoć predsjedavajućem/predsjedavajućoj Općinskog vijeća u vođenju sjednica; odgovoran je za uređenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća i uvođenje u knjigu zapisnika Općinskog vijeća; vodi i čuva dokumentaciju o poslovima Općinskog vijeća i vodi arhivu Općinskog vijeća; učestvuje u radu radnih tijela Općinskog vijeća te daje stručna mišljenja, kada je to potrebno; na osnovu analiza potreba organizira i prema iskazanim potrebama provodi edukaciju vijećnika; surađuje sa institucijama koje organiziraju i provode edukaciju vijećnika; organizira prisustvo medija i građana sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli koji se odnose na rad Općinskog vijeća; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine; u obavljanju poslova neposredno surađuje sa predsjedavajućim/predsjedavajućom Općinskog vijeća; trebuje i raspoređuje kancelarijski i potrošni materijal za potrebe Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a po nalogu šefa službe i predsjedavajućeg/predsjedavajuće Općinskog vijeća; za svoj rad je odgovoran šefu službe i predsjedavajućem/predsjedavajućoj Općinskog vijeća.
02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i rješava upravne stvari iz oblasti imovinsko-pravnih poslova; vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta radi građenja; vodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu; vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade; vodi postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja radi građenja; vodi postupak uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom; vodi postupak ustanovljavanja stvarnih služnosti na gradskom građevinskom zemljištu; vodi postupak privremenog zauzimanja gradskog građevinskog zemljišta i izdavanja dozvole vršenja pripremnih radnji za provođenje eksproprijacije građevina odnosno uređenja gradskog građevinskog zemljišta; vodi postupak sporazumnog određivanja naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište; vodi postupak utvrđivanja prestanka državnog vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom; izrađuje odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina; vodi postupak eksproprijacije nekretnina; vodi postupak poništenja pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji nekretnina; vodi usmene rasprave za sporazumno određivanje naknade vlasnicima za eksproprisane nekretnine; vodi postupak raspravljanja uzurpacije zemljišta u državnoj svojini; vodi postupak ispravke grešaka u katastarskom operatu; vodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama u postupku privatizacije; vrši poslove uzimanja jednostranih izjava o odricanju prava vlasništva na nepokretnosti u korist državnog vlasništva; vodi sve druge postupke oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; vodi postupak izvršenja rješenja i drugih akata donesenih u upravnom postupku; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu rukovodiocu službe.
03. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevine, tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu prvostepenih rješenja i drugih akata; vodi postupak utvrđivanja činjenica i izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija; vrši pripreme i izradu uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija; priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Služba; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu službe; vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta po nalogu šefa službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Općine Velika Kladuša, i to:

Poz.01.
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
– položen ispit općeg znanja
– najmanje 3 godine radnog iskustva nakon završene VSS
– poznavanje rada na računaru

Poz. 02.
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
– ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne
– struke,
– položen ispit općeg znanja
– najmanje 3 godine radnog iskustva nakon završene VSS
– poznavanje rada na računaru

Poz. 03.
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240
– ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne
– struke,
– položen ispit općeg znanja
– najmanje 2 godine radnog iskustva nakon završene VSS
– poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog sližbenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu visokog obrazovanja (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika
4. potvrda / uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FbiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika Općini Velika Kladuša»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo