DEMOKRATSKA ORGANIZACIJA MLADIH VELIKA KLADUŠA

domvkDemokratska organizacija mladih Velike Kladuše (nekad Dom mladih Velika Kladuša) je omladinska organizacija formirana krajem 25. Decembra 1998. godine na inicijativu srednjoškolaca našeg grada. Cilj formiranja organizacije je bio stvaranje mjesta i uslova za kreativno izražavanje mladih, prvenstveno grada, ali i ostalih dijelova naše općine, koji su do tada bili, kao i mnoge druge grupe društva, zapostavljeni od lokalnih vlasti.

MISIJA ORGANIZACIJE: DOMVK je NVO osnovana 1998. godine kao odgovor na potrebe mladih u političkoj konfuziji i pasivnoj sredini kao što je Velika Kladuša. Educiramo, afirmišemo, podstičemo i razvijamo svijest mladih o njihovim pravima na ekonomski prosperitet, socijalnu i zdravstvenu sigurnost, pravnu jednakost, tehnološki i kulturni napredak. Vjerujemo da ćemo našim radom stvoriti sigurno pravno i političko okruženje za normalan razvoj, život i rad mladih. I dalje ćemo se zalagati za ravnopravan status mladih u lokalnoj zajednici. Takođe ćemo raditi na osnaživanju NVO sektora u našoj zajednici i široj regiji kroz pružanje tehničke i stručne pomoći.

VIZIJA ORGANIZACIJE: jaka, nezavisna, samoodrživa krovna institucija za pitanja mladih, sa autoritetom u zajednici koja, uz suradnju sa vladinim institucijama, radi na stvaranju sigurnog pravnog i političkog okruženja za život i rad mladih. Surađuje i jača civilnu i građansku inicijativu u regionu. Osnovni cilj organizacije DOM VK afirmacija mladih, pružanje uslova mladima za kreativan rad na svim poljima nauke, kulture, umjetnosti, itd. a naručito razvoj svijesti o ljudskim i dječijim pravima te razvoj procesa demokratizacije, razvijanje radnih navika, stvaralačkih sposobnosti i kreativnosti mladih, uključivanje mladih u svjetske tokove života i rada, itd., navedeno radimo kroz organiziranje seminara, radionica, motivisanje mladih za obrazovanje i učenje kroz rad u radionicama, pružanje podrške mladima i druge aktualne sadržaje koji afirmiraju pravne vrijednosti mladih.

Demokratska Organizacija Mladih inicijator potpisivanja Sporazuma između samih ne-vladinih organizacija kao i inicijator i potpisnik u ime svih NVO sa područja općine Velika Kladuša Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Nevladinih/neprofitnih organizacija općine Velika Kladuša od 07.06.2007., kao predlagač i osnivač Parlamenta mladih općine Velika Kladuša, jedan od inicijatora za formiranje Komisije za pitanja mladih pri Vijeću općine Velika Kladuša, i pozicije savjetnika/referenta za pitanja mladih, uspostavljanje grantova za mlade i NVO u okviru Budžeta Općine Velika Kladuša.

Struktura organizacije: Skupština, Upravni odbor organizacije (pet članova), Predsjednik organizacije, Dopredsjednik organizacije, Komisije.

 

Naziv DEMOKRATSKA ORGANIZACIJA MLADIH
Skraćeni naziv DOM VK
Kategorija NVO Mladi i volonterizam, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna zaštita i ljudska prava, ostalo.
ID broj 4263189800008
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka bb
Osoba za kontakt Jasmina Keserović
Telefon 037/773-911
Mobitel
Fax 037/773-911
E-mail dom.mladih@gmail.com
Internet adresa www.kladuscani.ba
Odgovorna osoba Jasmina Keserović